Vědecké a výzkumné ústavy

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavyZobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Brno, Hroznová 63/2 - +420 543 548 111, +420 543 548 271

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Jíloviště, Strnady 136 - +420 257 892 222, +420 257 892 223

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - vubp.cz

Zkoumání, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek.

Praha, Jeruzalémská 1283/9 - +420 221 015 811

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. - vupp.cz

Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

Praha, Radiová 1285/7 - +420 296 792 111

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. - vuzt.cz

Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

Praha, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Průhonice, Květnové náměstí 391 - +420 296 528 111, +420 296 528 205

Ústav zemědělské ekonomiky a informací - uzei.cz

Odborné řešení teoretických a hospodářsko-politických problémů zemědělské ekonomiky.

Praha, Mánesova 1453/75 - +420 222 000 508

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti - hvezdarnacb.cz

Nabízíme prezentace poznatků pro veřejnost, práce s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o oblast astronomie a spolupráce s amatérskými astronomy.

České Budějovice, Zátkovo nábř. 9/4 - +420 386 352 044

Alltracel Laboratories, spol. s r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd. Výroba chemických výrobků.

Tišnov, Za Mlýnem 5 - +420 549 412 430, +420 739 642 052

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. - cdv.cz

Řešení výzkumných a vývojových úkolů. Poskytování expertních a poradenských služeb pro státní i soukromé zadavatele v oblasti dopravy.

Brno, Líšeňská 2657/33a - +420 548 423 711

Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. - csod.cz

Provoz organizace autorizované k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin ionizujícího záření a neutronů.

Praha, Na Truhlářce 39/64 - +420 284 840 400

Jednota českých matematiků a fyziků - jcmf.cz

Rozvoj matematiky, fyziky, zdokonalování a modernizace jejich výuky.

Praha, Žitná 609/25 - +420 222 090 709, +420 222 211 100

Česká akademie zemědělských věd - cazv.cz

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

Praha, Těšnov 65/17 - +420 222 320 582

RNDr. Jiří Toman

Provádění zkoušení chemického složení látek a nabídka konzultační činnosti v této oblasti.

Brno, Babičkova 125/38 - +420 545 579 013

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. - alga.cz

Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR se zaměřuje na výzkum mikroskopických řas a jejich využití v průmyslu a v medicíně. V současnosti patří Centrum ALGATECH mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických ...

Třeboň, Novohradská 237 (Opatovický mlýn)

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů.

Praha, Heyrovského náměstí 1888/2 - +420 296 809 111

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Praha, Žitná 609/25 - +420 222 090 702

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zabýváme se výzkumem v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí.

Praha, Rozvojová 135/1 - +420 220 390 111

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav.

Praha, Pod Paťankou 30/5 - +420 233 109 011, +420 233 323 748

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park.

Průhonice, Zámek 1 (Zámek) - +420 271 015 211, +420 271 015 233

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Podpora, rozšiřování a realizace nezávislého ekonomického výzkumu.

Praha, Politických vězňů 936/7 - +420 224 005 123, +420 224 005 153

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 541 212 286

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. - isibrno.cz

Veřejná výzkumná instituce zaměřená na vědecký výzkum zejména v oblastech: magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, využití laserů, měření a zpracování biosignálů, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, ...

Brno, Královopolská 62/147 - +420 541 514 111, +420 541 514 402

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Brno, Čechyňská 363/19 - +420 515 911 101, +420 515 911 111

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - fzu.cz

Výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu.

Praha, Na Slovance 1999/2 - +420 266 052 110

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze, materiálů, zemin a statiky, dynamiky a mechaniky konstrukcí.

Praha, Prosecká 809/76 - +420 286 882 121

Československá mikroskopická společnost - microscopy.cz

Provoz sdružení, které se zabývá elektronovou mikroskopií.

Praha, Vídeňská 1083 - +420 241 062 219

Hvězdárna Františka Pešty

Nabídka pozorování astronomických jevů a sluneční aktivity. Provoz dětského astronomického kroužku.

Sezimovo Ústí, Ke Hvězdárně 667 - +420 602 422 166, +420 777 770 253

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádění výzkumné činnosti v oblasti logických a pravděpodobnostních základů informatiky a genetiky.

Praha, Pod vodárenskou věží 271/2 - +420 266 052 083

Společnost pro biologickou psychiatrii - cuni.cz

Zajištění vědeckých setkání, seminářů a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů.

Praha, Ke Karlovu 460/11 - +420 495 832 228

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Milín, Milín-Kamenná 71 - +420 318 600 200, +420 318 621 187

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Provozujeme instituci, která zahrnuje entomologický, hydrobiologický, parazitologický ústav, ústav molekulární biologie rostlin a půdní biologie.

České Budějovice, Branišovská 1160/31 - +420 387 771 111, +420 387 775 051

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové - astrohk.cz

Provozujeme nejstarší planetárium v ČR. Nabízíme programy pro školy i jednotlivce, pozorování noční oblohy či Slunce. Pořádáme astronomické kurzy.

Hradec Králové, Zámeček 456/30 - +420 495 264 087, +420 737 456 777

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. - cas.cz

Výzkum kybernetiky a informatiky, rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování a automatického řízení.

Praha, Pod vodárenskou věží 1143/4 - +420 266 053 111, +420 286 890 298

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum procesů ve vrstvách atmosféry až po meziplanetární prostor.

Praha, Boční II 1401/1a - +420 272 016 041, +420 272 016 049

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Praha, Dolejškova 1402/5 - +420 266 052 021, +420 266 053 022

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. - vurv.cz

Zabýváme se zachováním a využíváním přírodních zdrojů. Zaměřujeme se na zlepšování vlastností, odolnosti a zdravotního stavu rostlin.

Praha, Drnovská 507/73 - +420 233 022 111, +420 233 022 480

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - cas.cz

Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

Praha, Letenská 123/4

Česká společnost pro výzkum zpracování plechu - csvzp.cz

Sdružování firem, které se zabývají výrobou a výzkumem v oblasti zpracování plechu.

Praha, Nad Palatou 2675/13 - +420 224 352 632, +420 234 312 176

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Praha, Na Florenci 1420/3 - +420 222 828 111, +420 222 828 503

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně - Hvězdárna Vsetín - hvezdarna-vsetin.cz

Nabídka večerního astronomického pozorování, konání odborných přednášek, pozorování Slunce a exkurze.

Vsetín, Jabloňová 231 - +420 571 411 819

České centrum Institution of Engineering and Technology

Organizace pořádá semináře a soutěže v oblasti elektrotechniky.

Praha, Technická 1902/2 - +420 224 352 377

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. - vuzv.cz

Provádíme vědeckovýzkumnou a poradenskou činnost v oblasti živočišné výroby. Nabízíme odborné publikace a knihy.

Praha, Přátelství 815/109 - +420 267 009 511

Český egyptologický ústav Filozofické fakulty - cuni.cz

Ústav realizuje archeologické výzkumy pohřebišť a zajišťuje publikační a pedagogickou činnost.

Praha, Celetná 562/20 - +420 221 619 611

Hvězdárna Veselí nad Moravou - hvezdarna-veseli.cz

Provoz hvězdárny nabízející vzdělávací, kulturní a informační služby z oblasti astronomie. Možnost přednášek pro školní skupiny.

Veselí nad Moravou, Benátky 32 - +420 518 322 614, +420 603 879 825

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | »»