Akademie věd

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy Akademie věd


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"


Ústav fyziky plazmatu AV ČR - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziky plazmatu a jeho aplikacemi.

Praha, Za Slovankou 1782/3 - +420 266 052 052, +420 266 052 978

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Pořádání konferencí, sympozií a workshopů.

Praha, Vlašská 355/9 - +420 257 286 362, +420 257 531 121

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádění sociologických analýz současné společnosti.

Praha, Jilská 352/1 - +420 222 220 111

Akademie věd ČR - cas.cz

Provádění národních i mezinárodních výzkumných programů, podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 111

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Praha, Na Florenci 1420/3 - +420 234 612 111

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Praha, Na Karlovce 2152/1A - +420 224 310 108, +420 225 106 445

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Samostatný právní subjekt neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jedná se především o aktivity v těchto oblastech: informační ...

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 111

Český komitét pro vědecké řízení - ckvr.cz

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Praha, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 279

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Praha, Rozvojová 269 - +420 233 087 211

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti.

Praha, V Holešovičkách 94/41 - +420 266 009 111, +420 266 009 318

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - cas.cz

Základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů.

Praha, Heyrovského náměstí 1888/2 - +420 296 809 111

Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oblastech matematiky a jejich aplikací a zajišťování infrastruktury výzkumu.

Praha, Žitná 609/25 - +420 222 090 702

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zabýváme se výzkumem v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí.

Praha, Rozvojová 135/1 - +420 220 390 111

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav.

Praha, Pod Paťankou 30/5 - +420 233 109 011, +420 233 323 748

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park.

Průhonice, Zámek 1 (Zámek) - +420 271 015 211, +420 271 015 233

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - ibp.cz

Hlavními okruhy výzkumné činnosti jsou biofyzikální chemie makromolekul, biofyzika komplexů nukleových kyselin a kynetika buněčných populací.

Brno, Královopolská 2590/135 - +420 541 517 111

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. - iach.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 182

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. - ipm.cz

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.

Brno, Žižkova 513/22 - +420 541 212 286

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. - arub.cz

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Brno, Čechyňská 363/19 - +420 515 911 101, +420 515 911 111

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - fzu.cz

Výzkum v oblastech fyziky elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky a plazmatu.

Praha, Na Slovance 1999/2 - +420 266 052 110

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oboru mechaniky tuhé fáze, materiálů, zemin a statiky, dynamiky a mechaniky konstrukcí.

Praha, Prosecká 809/76 - +420 286 882 121

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Provádění výzkumné činnosti v oblasti logických a pravděpodobnostních základů informatiky a genetiky.

Praha, Pod vodárenskou věží 271/2 - +420 266 052 083

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v.v.i. - cas.cz

Výzkum kybernetiky a informatiky, rozvoj teorie systémů a náhodných procesů pro potřeby matematického modelování a automatického řízení.

Praha, Pod vodárenskou věží 1143/4 - +420 266 053 111, +420 286 890 298

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum procesů ve vrstvách atmosféry až po meziplanetární prostor.

Praha, Boční II 1401/1a - +420 272 016 041, +420 272 016 049

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Praha, Dolejškova 1402/5 - +420 266 052 021, +420 266 053 022

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - cas.cz

Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

Praha, Letenská 123/4

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. - avcr.cz

Výzkum sociálních a kulturních jevů týkajících se národů a etnických skupin.

Praha, Na Florenci 1420/3 - +420 222 828 111, +420 222 828 503

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum českého jazyka a jeho historie. Zaměření na oblast lingvistiky textu a rétoriky, řečové komunikace a řečového jednání.

Praha, Letenská 123/4 - +420 257 531 793, +420 257 533 756

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ostrava, Studentská 1768/9 - +420 596 919 452, +420 596 979 111

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - uochb.cz

Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni.

Praha, Flemingovo náměstí 542/2 - +420 220 183 333, +420 220 183 444

Ústav biologie obratlovců AV ČR - ivb.cz

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Brno, Květná 170/8 - +420 543 422 540

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 278

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti.

Praha, Husova 352/4 - +420 222 222 144

Inženýrská akademie České republiky, o.s. - eacr.cz

Rozvoj možností využití potenciálu naší inženýrské veřejnosti. Zaměření na průmysl.

Praha, Národní 1009/3 - +420 221 403 478, +420 604 866 441

Historický ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Ústav je zaměřen zejména na dějiny v období od raného novověku do druhé světové války.

Brno, Veveří 967/97 - +420 532 290 500

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Vědecký výzkum v oblasti paleoslovenistiky a byzantologie, lexikografie současných slovanských jazyků i dějin slavistiky.

Praha, Valentinská 91/1 - +420 224 800 251

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech.

Husinec, Husinec, Řež 130 - +420 220 941 147

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. - cas.cz

Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických sloučenin.

Husinec, Husinec, Řež 1001 - +420 220 940 158, +420 266 172 000